Súťaž

Štatút súťaže

„Súťaž o darčekový poukaz“

22.7.2020

Úvod

Spoločnosť Kovalčík LUX, s.r.o. vyhlasuje „Súťaž o darčekový poukaz“ podľa pravidiel uvedených v tomto štatúte.

I. Predmet súťaže

1. Organizátorom súťaže „o darčekový poukaz“ (ďalej len „súťaž“) je spoločnosť Kovalčík LUX, s.r.o., so sídlom Mierová 138, 982 01 Tornaľa IČO: 47101971, zapísaná v Obchodnom registri Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo 23990/S (ďalej len „organizátor“)

2. Účelom súťaže je propagácia a podpora predaja služieb organizátora.

3. Predmetom súťaže je výhra, ktorá obsahuje 3 darčekové poukazy od organizátora. Výhra obsahuje 3 darčekové poukazy v hodnote 15, 30 a 50 eur o ktorý súťažiaci hrajú v predajni tak, že pri nákupe v hodnote min. 30 eur, vhodia pokladničný blok s menom a tel. číslom napísanej na zadnej strane bločku  do príslušnej urny nachádzajúcej sa v predajni.

II. Podmienky súťaže

1. Účastníkom súťaže (ďalej len „súťažiaci“) a výhercom v súťaži sa môže stať, ktorýkoľvek zákazník, ktorý splní podmienku nákupu za celkovú hodnotu min. 30 eur a ktorý súhlasí s pravidlami súťaže a s týmto štatútom.

2. Podmienkou súťaže je, že súťažiaci súhlasí, že v prípade jeho výhry, organizátor na fanstránke (uvedenej v bode II. 1.) zverejní jeho facebook nick alebo meno a priezvisko.

3. Do súťaže sa nemôžu zapojiť zamestnanci organizátora a partnera, ako ani osoby týmto osobám blízke (v súlade s definíciou § 116 Občianskeho zákonníka – časť vety pred bodkočiarkou). Ak sa preukáže, že výherca súťaže je touto osobou, nemá právny nárok na výhru, výhra sa mu neodovzdá a zostáva k dispozícii organizátorovi súťaže.

4. Organizátor po ukončení súťaže bezprostredne určí výhercov.

5. Po ukončení súťaže môže výherca výhernú cenu prijať, alebo odmietnuť. Cena môže byť výhercovi doručená alebo odovzdaná osobne v sídle organizátora súťaže (podľa bodu I. 1.). Podmienkou pre doručenie výhry je, aby výherca po výzve organizátora poskytol svoje osobné údaje nevyhnutné pre doručenie výhry podľa Článku 6 odseku 1, písmena b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len GDPR).

6. Súťažiaci svojou účasťou v súťaži:

a) vyhlasuje, že:

i. je občanom SR;

ii. má viac ako 16 rokov alebo

iii. ak má menej ako 16 rokov, všetky súhlasy na poskytnutie osobných údajov poskytol alebo schválil jeho zákonný zástupca podľa Článku 8 odseku 1 Nariadenia (GDPR);

b) vyhlasuje, že všetky údaje a skutočnosti uvádzané súťažiacim v súvislosti so súťažou sú úplné a pravdivé, berie na vedomie, že v prípade, ak by tieto údaje a skutočnosti neboli úplné a pravdivé, zodpovedá v plnom rozsahu za škodu, ktorú týmito neúplnými a nepravdivými údajmi a skutočnosťami spôsobí, a zaväzuje sa takúto škodu v plnom 2 rozsahu nahradiť.

III. Priebeh súťaže, podmienky a čas trvania súťaže

1. Súťaž sa uskutoční od 22.07.2020 do 31.07.2020 do 19:00 hod.

2. Úlohou súťažiaceho je nakúpiť v predajni organizátora tovar v celkovej hodnote min. 30 eur.

3. Do žrebovacej databázy bude zaradený každý súťažiaci aj s viacerými nákupnými blokmi, ktoré spĺňajú požiadavku celkovej hodnoty nákupu min. 30 eur.

4. Súťaž bude ukončená 01.08.2020, o 12:00 hod. budú vyhlásení výhercovia na Facebooku, na timeline facebookovskej stránky organizátora a zároveň aj v predajni organizátora.

5. Súťažiaci ktorí budú vylosovaní získavajú cenu uvedenú v časti IV.

IV. Ceny pre výhercov

Darčekový poukaz v hodnote 15 eur – 3. cena

Darčekový poukaz v hodnote 30 eur – 2. cena

Darčekový poukaz v hodnote 50 eur – 1. cena

(nepeňažná výhra nepresahuje 350 €, je oslobodená od dane podľa § 9 ods. 2 písm. m) zákona o dani z príjmov)

V. Odovzdávanie výhier

1. Organizátor po ukončení súťaže bezprostredne určí výhercov. Organizátor výhru oznámi výhercovi prostredníctvom súkromnej správy na jeho facebook konto a požiada ho o zaslanie jeho osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko adresa za účelom doručenia výhry. Organizátor nezávisle od toho požiada výhercu o telefónne číslo aby ho mohol kontaktovať za na poskytnutie súčinnosti potrebnej na realizáciu doručenia výhry.

2. Ak výherca nezašle súhlas s prevzatím výhry a údaje potrebné pre odovzdanie výhry do 72 hodín od termínu, keď bol prvýkrát kontaktovaný, spôsobuje mu to zánik práva na výhru a výhru získava vyžrebovaný náhradník.

3. Výhra (uvedená v časti IV.) bude výhercovi zaslaná poštou alebo inou formou po dohode s organizátorom. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť formu odovzdania výhry.

4. V prípade, ak sa výhercom stane osoba mladšia ako 18 rokov alebo osoba bez spôsobilosti na právne úkony, alebo osoba s obmedzenou právnou spôsobilosťou na právne úkony, výhra bude odovzdaná jej zákonnému zástupcovi po preukázaní oprávnenia zástupcu konať v mene zastúpeného výhercu.

VI. Ochrana osobných údajov

1. Spracúvanie osobných údajov bude vykonávané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z .z.

2. Organizátor v priebehu súťaže nespracúva osobné údaje súťažiacich.

3. Osobné údaje výhercov, alebo kontaktovaných náhradníkov, budú spracúvané na základe ich súhlasu s pravidlami súťaže podľa Článku 6 odseku 1, písmena a) Nariadenia (GDPR).

4. Osobné údaje výhercov, nevyhnutné pre doručenie výhry, budú spracúvané podľa Článku 6 odseku 1, písmena b) Nariadenia (GDPR).

5. Účastníci súťaže majú podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákona č. 18/2018 Z .z. ako dotknuté osoby nasledovné práva:

a) kedykoľvek od organizátora súťaže požadovať prístup k osobným údajom. Na základe písomnej žiadosti organizátor súťaže poskytne informáciu, aké kategórie osobných údajov sú spracúvané, za akým účelom, komu boli osobné údaje poskytnuté a aká je predpokladaná doba uchovávania osobných údajov.

b) kedykoľvek požadovať opravu nesprávnych osobných údajov, prípadne ich doplnenie, ak sú neúplné.

c) požadovať výmaz osobných údajov, ktoré už nie sú potrebné na účel, pre ktoré boli pôvodne získané alebo spracúvané.

d) požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov. Na základe písomnej žiadosti je možné organizátora súťaže požiadať, aby s osobnými údajmi ďalej nepracoval, pokým sa nevyjasní, či sú spracúvané údaje presné, prípadne či námietka proti spracúvaniu osobných údajov bola vznesená odôvodnene.

e) na prenosnosť Vašich osobných údajov – ak je to technicky možné, môžete požadovať, aby Vám spoločnosť poskytla Vaše osobné údaje, ktoré ste jej poskytli a ktoré spracúva v elektronickej podobe.

f) udelený súhlas kedykoľvek odvolať rovnakým spôsobom, akým ste ho spoločnosti udelili. V takom prípade nebudú Vaše osobné údaje ďalej spracúvané a spoločnosť ich v súlade s požiadavkami GDPR a zákona o ochrane osobných údajov vymaže. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania Vašich osobných údajov pred odvolaním súhlasu.

g) V prípade, že sa domnievate, že v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov boli porušené Vaše práva, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu – Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. 02 323 132 14, e-mail:

statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk.

6. Pre využitie vyššie uvedených práv je nutné aby ste zaslali žiadosť na adresu uvedenú v bode I.1.

7. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie jej môže organizátor poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť.

VII. Záverečné ustanovenia

1. Cena v súťaži nie je vymáhateľná súdnou cestou. Cenu nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť. Výherca môže po dohode s organizátorom súťaže posunúť cenu inému záujemcovi, ktorý bude súhlasiť so spracúvaním jeho osobných údajov pre doručenie výhry. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel súťaže rozhodne o ďalšom postupe organizátor.

2. Výhra odovzdaná výhercovi predstavuje výhru pred zdanením a organizátor nenesie zodpovednosť za akékoľvek daňové povinnosti vyplývajúce z prijatia výhry výhercom.

3. Pravidlá tejto súťaže budú k dispozícii na požiadanie u organizátora súťaže a na webstránke www.kalisphoto.eu Organizátor si vyhradzuje právo na skrátenie súťaže, jej prerušenie alebo zmenu pravidiel. Akúkoľvek zmenu pravidiel súťaže oznámi organizátor na svojej webstránke www.kalisphoto.eu 4. Súťaž nie je sponzorovaná, schvaľovaná ani inak spojená so spoločnosťou Facebook a spoločnosť Facebook je kompletne oslobodená od záväzkov každým účastníkom.